Chcesz pozbyć się azbestu z dachu? Do 5 czerwca masz czas na złożenie wniosku

 • 04.06.2020, 08:03 (aktualizacja 04.06.2020, 12:22)
 • Wrota Tczewa / Redakcja
Chcesz pozbyć się azbestu z dachu? Do 5 czerwca masz czas na złożenie wniosku fot. Telewizja Tetka

Podziel się:

Oceń:

Już po raz czwarty ruszył nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. Przez ostatnie lata z tej możliwości skorzystało około dwudziestu wnioskodawców. Łącznie usunięto w ten sposób 33 tony azbestu.

O dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej). Dotowane będą koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, które są pokryciem dachowym, czyli demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów. O szczegółach programu mówi Małgorzata Mykowska z Urzędu Miejskiego w Tczewie:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Wnioski należy złożyć do 5 czerwca w formie formularza wraz z załącznikami:

 • dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący (wydruk zdjęć oraz zdjęcia zgrane na nośniku elektronicznym CD/DVD)
 • aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości
 • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem
 • mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku
 • ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest
 • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Informacja o uzyskaniu dotacji ogłoszona zostanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do 31 lipca tego roku. Później Urząd Miejski wybierze wykonawcę zadania. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy umieszczone zostanie na stronie internetowej miasta pod adresem www.wrotatczewa.pl. Wnioskodawcy po opublikowaniu informacji, zobowiązani będą do spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wykonania zadania w zakresie przedstawionym we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie od momentu wyboru wykonawcy do końca października 2020 roku.

 

Co to jest azbest?

Azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne – w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych.

Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.

Przepisy prawa w zakresie azbestu

Jednym z pierwszych i najważniejszych przepisów prawa wydanych w związku z negatywnym wpływem azbestu na zdrowie ludzi jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która wdrożyła w 1998 r. zakaz wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakaz ich produkcji oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Z chwilą zakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. W tym celu został uchwalony rządowy Program  Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Szczegółowe informacje dotyczące Programu na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zarówno ustawa jak i akty wykonawcze do ww. ustawy określają sposoby oraz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu, a także sposoby bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obejmują również szczególne zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników oraz byłych pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na azbest.

W sprawach nieuregulowanych w sposób szczególny w ustawie jw. i aktach wykonawczych do ustawy, do wykonywania pracy z azbestem zastosowanie mają wszystkie przepisy z obszaru bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, regulowane ustawą Kodeks pracy i przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy.

Azbest ze względu na rakotwórcze właściwości podlega przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

W zakładce „Może Ci się przydać” znajdują się do pobrania ulotki z informacjami w jakich sytuacjach azbest jest szczególnie groźny i praktyczne wskazówki o bezpiecznym postępowaniu z azbestem i materiałami go zawierającymi.

Bieżący nadzór sanitarny

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów prawa, które stanowią, że wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest m.in. do:

 • znajomości przepisów regulujących bezpieczne zasady usuwania bądź unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
 • zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia ww. prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
 • przeszkolenia pracowników oraz osób kierujących pracami do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • opracowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest, wyposażenia i zabezpieczenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej i obuwie robocze,
 • opracowania i udokumentowania ryzyka zawodowego,
 • prowadzenia rejestrów wynikających z przepisów regulujących zagadnienia czynników rakotwórczych obecnych w środowisku pracy,
 • posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających u pracowników brak przeciwwskazań do pracy zatrudnionych w ekspozycji na azbest,
 • odpowiedniego zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac rozbiórkowych,
 • oznakowania obszaru prac z azbestem m.in. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic odpowiednich tablic informacyjnych,
 • przekazywania corocznie właściwemu organowi Inspekcji Sanitarnej informacji o substancjach chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

- gis.gov.pl

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu Wrota Tczewa.

Wrota Tczewa / Redakcja

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe