Gdzie w powiecie tczewskim będą znajdować się Punkty Szczepień Powszechnych?

 • 15.04.2021, 08:29
 • Redakcja / gov.pl
Gdzie w powiecie tczewskim będą znajdować się Punkty Szczepień Powszechnych?… fot. Mirosław Pobłocki (FB)

Podziel się:

Oceń:

Samorządowcy w całej Polsce organizują masowe punkty szczepień, które mają wspomóc ogólnopolską akcję szczepień przeciwko COVD-19. W przypadku Tczewa od stycznia funkcjonuje sześć punktów populacyjnych. Prezes Szpitali Tczewskich, który pełni dodatkową funkcję koordynatora masowych punktów szczepień, wyjaśnił, jakie nowe miejsca zostaną utworzone na terenie powiatu tczewskiego.

Prezes Szpitali Tczewskich Maciej Bieliński wyjaśnia, gdzie powstanie punkt masowych szczepień:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Szpitale Tczewskie SA stworzą punkt szczepień powszechnych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie (ul. Armii Krajowej 70). Szpital deklaruje 300-400 szczepień dziennie 5 dni w tygodniu. Na stworzenie tego punktu jest akceptacja strony rządowej, ma on być w pełni wyposażony już w tym tygodniu.

Powiat Tczewski przestawił również propozycje kolejnych punktów, które aktualnie czekają na akceptację strony rządowej:

 • Pelplińskie Centrum Zdrowia ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin (500 dawek tygodniowo)
 • Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k. ul. Piaskowa 3 83-110 Tczew (100 dawek dziennie)
 • Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k. ul. 30-go Stycznia 55 83-110 Tczew (100 dawek dziennie)
 • Medical Medycyna Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 A 83-110 Tczew (200 dawek dziennie)
 • Medical Medycyna Sp. z o.o. ul. Kościuszki 17 83-110 Tczew (100 dawek dziennie)

Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych

Zostały one opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ i GIS. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa sporządziło Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych:

 • Jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień.
 • Drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów - organizowany „od podstaw” przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ. Nowe punkty powinny być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru).

W powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego PSP.

PSP powinny być w stanie szczepić znaczną liczbę osób. Docelowy potencjał szczepień zależy od lokalizacji punktu, orientacyjna wydajność jest następująca:

A. Miasta do 50 tys. mieszkańców: wydajność min. 200 dawek dziennie,

B. Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców: wydajność min. 500 dawek dziennie.

Samorządy powinny zgłaszać do wojewodów listę proponowanych lokalizacji nowych PSP oraz współpracujących z nimi PWDL. NFZ po przeanalizowaniu zgłoszeń ogłosi, które miejsca zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako Punkty Szczepień Powszechnych. Decyzja zostanie podjęta na podstawie poniższych kryteriów:

 • Spełnienie wymogów formalnych i niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.
 • Potencjał istniejących punktów szczepień zestawiony z liczbą mieszkańców do zaszczepienia w danym powiecie. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów w systemie ochrony zdrowia, w powiatach z relatywnie wieloma punktami szczepień będzie funkcjonować odpowiednio mniej PSP (ale co do zasady minimum 2 w każdym powiecie: w placówce medycznej i poza nią - we współpracy z JST). Tak jak wspomniano wcześniej, w powiatach z najbardziej rozwiniętą siecią istniejących punktów szczepień wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego PSP.

Sposób organizacji nowych PSP

PSP organizowane przez samorządy powinny działać przy wybranym podmiocie wykonującym działalność leczniczą (PWDL) jako oddzielny punkt szczepień.

Rolą samorządu tworzącego PSP jest:

 • wybór i organizacja miejsca PSP (we współpracy z PWDL),
 • wysłanie do wojewody listy proponowanych nowych PSP (miejsca utworzenia PSP i współpracujące PWDL),
 • skompletowanie personelu obsługującego PSP, w tym zespołów szczepiących (we współpracy z PWDL),
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia PSP (we współpracy z PWDL),
 • odpowiednie oznaczenie nowego PSP (wykorzystując materiały dostarczone przez wojewodów),
 • zarządzanie procesem szczepień w PSP, m.in. zapisy pacjentów, zamówienia dawek, zarządzanie personelem itd. (we współpracy z PWDL).

Rolą współpracującego PWDL jest:

 • zamawianie potrzebnych dawek w SDS oraz pomoc w odbiorze i przechowywaniu dawek przeznaczonych dla PSP,
 • pomoc PSP w zapisywaniu pacjentów (e-Rejestracja) i wypełnieniu e-karty szczepień (opcjonalnie),
 • rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ (podział płatności między JST i PWDL zależy od sposobu prowadzenia PSP i może być dowolnie ustalany przez te podmioty),
 • pomoc JST w zapewnieniu personelu medycznego i odpowiedniego wyposażenia.

Rolą wojewodów jest:

 • koordynacja procesu na terenie województwa
 • nadzorowanie procesu zgłaszania list z proponowanymi PSP,
 • analiza z NFZ zgłoszonych PSP,
 • ogłoszenie listy ostatecznie zaakceptowanych nowych PSP,
 • wysłanie materiałów informacyjnych niezbędnych do odpowiedniego oznaczenia nowych PSP,
 • praca nad zwiększeniem potencjału szczepień i zachęcanie do tworzenia kolejnych PSP, jeżeli jest taka potrzeba w niektórych powiatach.

Rolą NFZ jest:

 • weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przez zgłoszone PSP,
 • analiza (z wojewodami) wzrostu potencjału szczepień w poszczególnych powiatach i wydanie decyzji które spośród proponowanych punktów zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako PSP,
 • wizytacja w nowych PSP i sprawdzenie spełnienia wymogów (uwzględniając odpowiednie oznaczenie punktów szczepień).

Zespoły szczepiące

Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby:

 • 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę).
 • 0-2 osoby w administracji.

Jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio min. 100 szczepień dziennie. W każdym punkcie musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.

Dodatkowo, w każdym PSP rekomendowany jest udział osób odpowiedzialnych za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad sanitarnych i bezpieczeństwa. Samorządy będą mogły w tym celu korzystać z pomocy wolontariuszy lub wsparcia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, WOT, czy innych służb.

Potencjalne miejsca tworzenia PSP przez samorządy:

 • dobrze zlokalizowane budynki z odpowiednią infrastrukturą - np.: hale sportowe, szkoły, domy kultury, remizy;
 • namioty: odpowiednio zorganizowane namioty (szczegóły w załączniku), umożliwiające łatwy dojazd, z wieloma miejscami parkingowymi (np. parkingi lokalnych supermarketów);
 • punkty Drive Thru: szczepienia w samochodach i/lub wyznaczonych miejscach w punkcie szczepień (szczegóły organizacji punktów DT zostaną określone w oddzielnym dokumencie);
 • inne miejsca wskazane przez samorząd – spełniające warunki bezpieczeństwa i dostępności.

Oznaczenie Punktów Szczepień Powszechnych

PSP muszą być oznaczone tak jak punkty szczepień populacyjnych w celu zapewnienia jednolitych standardów w każdym punkcie szczepień. Wykorzystanie odpowiednich oznaczeń jest jednym z niezbędnych warunków włączenia PSP do Narodowego Programu Szczepień. Wojewodowie przekażą JST gotowe materiały do znakowania nowych PSP.

Finansowanie Punktów Szczepień Powszechnych i rozliczenia

Punkty Szczepień Powszechnych powinny być organizowane przez JST we współpracy z PWDL. Każdy powiat może zwrócić się do wojewody o jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł. na utworzenie jednego nowego PSP. Przyznanie dotacji na większą liczbę zaakceptowanych PSP w miastach na prawach powiatu zależy od istniejącej sieci punktów szczepień i potrzeb realizacji Narodowego Programu Szczepień na danym terenie.

Pozostałe środki i zasoby powinny być udostępnione przez JST lub PWDL w zależności od ustaleń pomiędzy tymi podmiotami. Nie ma potrzeby budowania zaawansowanych konstrukcji – powinno się wykorzystywać zasoby pozostające w dyspozycji samorządu i podległych jednostek. Specjalne wyposażenie (np. namioty) można pozyskać we współpracy z lokalnymi instytucjami (jeżeli dysponują odpowiednim sprzętem).

Rozliczenia z NFZ dokonywane będą przez PWDL. Obowiązują takie same stawki jak przy szczepieniach w populacyjnych punktach szczepień. W zależności od podziału obowiązków między PWDL i JST może dochodzić do dodatkowego rozliczenia między tymi podmiotami.

Procedura zamawiania dawek

Dawki dla PSP zamawiane są przez PWDL (mające dostęp do SDS). PWDL współpracujące z nowymi PSP poinformują RARS o wzroście potencjału, dzięki czemu RARS odpowiednio powiększy wystawiane oferty. JST i PWDL będą odpowiedzialne za zarządzanie zapasami szczepionek i dostarczanie dawek przeznaczonych dla nowych PSP.

Procedura zapisywania pacjentów

Zarządzanie terminami szczepień i zapisami pacjentów na szczepienie w PSP będzie podlegać samorządom lub PWDL – w zależności od indywidualnie uzgodnionych warunków współpracy.

W nowych PSP min. 90% wystawianych terminów będzie zewnętrznych (widocznych we wszystkich kanałach rejestracji), co oznacza max. 10% terminów wewnętrznych (widocznych tylko dla punktów szczepień). Na wolne terminy będą zapisywane osoby z aktywnymi e-skierowaniami przez centralną e-Rejestrację.

Będą obowiązywały poniższe kanały zapisów:

 • kontakt telefoniczny z PWDL,
 • infolinia, SMS, IVR,
 • IKP.

Dodatkowo wraz ze wzrostem dostępności szczepionek i terminów szczepień, możliwa będzie rejestracja i szczepienie pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do punktu szczepień.

Orientacyjny harmonogram i procedura tworzenia punktów szczepień powszechnych - wskazane daty mają charakter poglądowy i zależą od dostępności szczepionek

Do 12 kwietnia:

 • Wojewodowie przekażą NFZ listę proponowanych nowych PSP w każdym powiecie.
 • NFZ przeanalizuje zgłoszenia i przygotuje ostateczną listę nowych PSP (z miejscem utworzenia i danymi współpracującego PWDL). W razie potrzeby będzie możliwe zgłaszanie nowych punktów w późniejszym terminie.

Do 19 kwietnia:

 • JST we współpracy z PWDL przygotują niezbędne wyposażenie dla nowych PSP.
 • JST we współpracy z PWDL, wojewodami i NFZ przygotują listy osób pracujących w nowych PSP, w tym składy zespołów szczepiących.
 • Wojewodowie i NFZ dokonają analizy skali zwiększenia potencjału szczepień i ewentualnie wypracują plan działań w regionach z niedostatecznym wzrostem potencjału szczepień.

Do 25 kwietnia

 • JST przygotują punkty szczepień i zespoły szczepiące (odpowiednie oznaczenie, wydzielenie przestrzeni, przygotowanie urządzeń i mebli, wyposażenie kadry przeprowadzającej szczepienia). Wyposażenie powinny zapewnić JST we współpracy z PWDL.
 • JST odpowiednio oznaczą przygotowane PSP, wykorzystując materiały dostarczone przez wojewodów.
 • NFZ zweryfikuje spełnienie wymogów i dokona wizytacji w przygotowanych nowych punktach.
 • CeZ, RARS i MZ przeprowadzą szkolenia dla personelu PSP. Szkolenia będą dotyczyć głównie obsługi systemów IT – m.in. Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS), obsługi e-Rejestracji i wypełniania e-Karty Szczepień.
 • Centrum e-Zdrowia doda do systemu nowe PSP, które będą mogły zamówić pierwsze dawki szczepionek i zacząć zapisy pacjentów na szczepienie (przez e-Rejestrację).

Po 25 kwietnia

 • Odbiór szczepionek i szczepienie pierwszych pacjentów.

Pilotaż
W ramach pilotażu wybrane PSP w powiatach z niedostatecznym potencjałem szczepień zaczną szczepienia pierwszych pacjentów po 20 kwietnia. Pilotażowe PSP otrzymają wszelkie potrzebne materiały, oznaczenia i dostępy do systemów IT z odpowiednim wyprzedzeniem (harmonogram ustalany indywidualnie).

Redakcja / gov.pl

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.radiotczew.pl. Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe